นโยบายการรับประกันสินค้า

เมื่อสินค้าเกิดความเสียหาย กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า โดยมีช่องทางติดต่อ ดังนี้

  • ลูกค้านำสินค้าเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสินค้าที่บริษัทฯ
  • โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปรับสินค้ากลับมาเช็คที่บริษัทฯ

เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจสอบพบว่าสินค้าเสียหายจากการใช้งานปกติ ทางบริษัทจะดำเนินการ ดังนี้

  • ส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการตรวจสอบ
  • ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน
  • ในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตแล้ว บริษัทจะเสนอให้ลูกค้าเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า โดยลูกค้าชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้งง

สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน

  • สินค้าหมดประกัน
  • สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ แตก
  • สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไข