1. ทางบริษัทจะมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการพัฒนาดังนี้
  1. เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลของสมาชิกเว็บไซต์ ที่เข้ามาใช้บริการ โดยใช้ระบบ Cookie  โดยจะเก็บข้อมูลของลูกค้าดังนี้
   1. หมายเลข IP คอมพิวเตอร์
   2. ชนิด Browser
   3. ข้อมูลการเยี่ยมชม และการสั่งซื้อสินค้า
  2. เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  โดยใช้ซอฟต์แวร์เก็บข้อมูลเพื่อไปปรับปรุงเว็บไซต์ดังนี้
   1. วัน เวลา ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
   2. การเข้าดูหน้าเว็บ
   3. ระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม
   4. ประเภทของการสืบค้น
   5. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
  3. ข้อมูลในข้อ (1.1 และ 1.2) จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับภายในบริษัทและจะไม่ขายหรือส่งมอบไปบุคคลอื่น
 2. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูลผู้ซื้อ
  1. กรณีสมาชิกเว็บไซต์ต้องการแก้ไข หรือ ลบข้อมูลในระบบของบริษัท สามารถทำได้โดยการแจ้งอีเมล์มาที่ online.sale@precise.co.th 
  2. กรณีที่ผู้ซื้อยกเลิก Account ผู้ขายจะจัดข้อมูลของผู้ซื้ออยู่ในสถานะไม่ทำงาน (Deactivate) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของผู้ซื้อยังคงเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลของผู้ขาย เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาข้อพิพาทขัดแย้งภายหลัง
 3. นโยบายการใช้ Cookies

บริษัท ใช้เทคโนโลยี  Cookie ในการเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และตรวจสอบความถูกต้องของตัวตนผู้ใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานสามารถปฏิเสธการรับ Cookies ได้แต่อาจส่งผลให้บริษัท ไม่สามารถให้บริการข้อมูลท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เว็บไซต์ใช้ระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อเข้ารหัสการสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับเครื่องแม่ข่ายในขั้นตอนการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตโดย TreePay และมีมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูล ส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

  1. ลูกค้าได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์เราในการดำเนินการ หรือ
  2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของลูกค้าสำเร็จลุล่วงลง หรือ
  3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ www.precise.co.th อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

เว็บไซต์อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัทฯ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัทฯ นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน

อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัทฯ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ เว็บไซต์เข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งหากลูกค้าสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกลูกค้าใหม่กับเว็บไซต์ อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ลูกค้าได้เป็นสมาชิกหรือเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ด้วย

 1. การส่งจดหมายข่าว หรือข้อความประชาสัมพันธ์

ทางบริษัทฯ จะส่งข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ และโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้กับลูกค้าในอีเมล์ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้ กรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารสามารถแจ้งปฏิเสธการรับข้อมูลข่าวสารได้ โดยแจ้งความประสงค์ไปที่ อีเมล์ online.sale@precise.co.th  ทางบริษัทจะดำเนินการยกเลิกภายใน 7 วั

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ดูแลเว็บไซต์จะแจ้งให้ทราบหน้าเว็บไซต์