พรีไซซ…ผู้นำด้านโซลูชั่นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 เราไม่เคยหยุดนิ่งในการสร้างสรรค์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและพัฒนาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น  โดยดำเนินธุรกิจในด้านไฟฟ้าและพลังงานอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ หลอดและโคมไฟชนิด LED สำหรับใช้ในโรงงานและระบบจำหน่าย ไปจนถึงการให้บริการออกแบบ บริหารโครงการ รับเหมาก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าทุกแรงดัน รวมถึงระบบการบริหารจัดการพลังงานและคุณภาพไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค

Power Distribution & Energy Management ประกอบด้วย 3 บริษัท ดังนี้

บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (PEM)

PEM ประกอบธุรกิจออกแบบสินค้า ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ ไฟฟ้าในระบบจำหน่าย และออกแบบระบบวิศวกรรม บริหาร รับเหมา ติดตั้ง ก่อสร้างระบบจำหน่าย ระบบไฟฟ้าใต้ดินและก่อสร้างสถานี ไฟฟ้าย่อย ขนาดแรงดัน 69-115 กิโลโวลต์รวมไปถึง งานบริหาร จัดการพลังงานไฟฟ้า งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร และงานซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยรองรับอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้า อัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อให้ผู้ใช้ไฟสามารถใช้ไฟฟ้าอย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด และลดต้นทุนพลังงาน เพื่อลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม โดยเน้นการสร้างระบบที่ยั่งยืน (Sustainable development)

Precise Electric Manufacturing Co., Ltd. (PEM)

PEM designs, manufactures and distributes electrical equipment used in the power distribution system. In addition, it provides Engineering, Procurement and Construction (EPC) services for distribution system, underground system and substations in a range of 69-115 kV. PEM offers services on energy management, comprehensive maintenance and repair of electrical equipment. Its products and services accommodate the Smart Grid system with emphasis on sustainable development, in order to maximize energy efficiency for consumers, minimize energy costs and reducing impact on the environment.

 

บริษัท พรีไซซ อีเลคโทร-แมคคานิเคิล เวอร์คส์ จำกัด (PMW)

PMW ประกอบธุรกิจออกแบบสินค้า ผลิต จัดจำหน่าย ทดสอบ ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ตู้สวิตช์บอร์ด ตู้สวิตช์เกียร์ โหลดเบรกสวิตช์ โดยบริษัทจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งผ่านการทดสอบ เฉพาะจากสถาบันทดสอบชั้นนำที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้การยอมรับ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะ ตามความต้องการ ของลูกค้าในแต่ละกลุ่มงาน โดยรองรับอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)

Precise Electro-Mechanical Works Co., Ltd. (PMW)

PMW designs, manufactures, distributes, tests, verifies and maintains Switchboard, Switchgear and Load Break Switch. Products developed by PMW have been tested and verified by leading testing institutions. In addition, PMW is a manufacturer and distributor of metal parts which accommodates the Smart Grid and customized to the needs of the customers.

 

บริษัท โคเอลเม่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (CI)

CI ประกอบธุรกิจออกแบบสินค้า ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ สวิตซ์ใบมีด ทั้งระบบไฟฟ้าแรงดันกลางและแรงดันสูง ซึ่งทำหน้าที่ ในการตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้า โดยรองรับอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)

Coelme International Co., Ltd. (CI)

CI designs, manufactures and distributes disconnecting switches used in both medium and high voltage power system which accommodates the Smart Grid.

 

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นวิสาหกิจที่เติบโต ยั่งยืน มีคุณภาพ ผสานประโยชน์สุขของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและพัฒนาร่วมกัน โดยมีการบริหารแบบบรรษัทภิบาล

Vision

Precise Corporation Public Company Limited is determined to be an enterprise that is sustainably growing, is of high quality, integrates mutual benefits and developments of all related parties, through good corporate governance.

 

E-mail: online.sale@precise.co.th